www.eprace.edu.pl » automatyka-basenowa » Funkcje modułu „SPA – 1”

Funkcje modułu „SPA – 1”

    1. włącznik (timer) pneumatyczny

Timer pneumatyczny realizuje funkcję całkowitej separacji galwanicznej ciała człowieka, znajdującego się w niecce basenu, od urządzeń elektrycznych odpowiedzialnych za tzw. „atrakcje basenowe” (specjalizowane pompy wraz z dedykowanymi tablicami rozdzielczymi). Rozwiązanie to jest zdecydowanie najkorzystniejsze spośród możliwych w tym przypadku realizacji, zarówno ze względu na bezpieczeństwo użytkownika jak i na aspekt ekonomiczny.

Ekran sterownika w trybie oczekiwania na wyzwolenie (rysunek nr 17) pokazuje ustawiony w urządzeniu czas pracy. Wyzwolenie może nastąpić z 2 źródeł:

Rysunek 17 – ekran włącznika pneumatycznego

Zacisk ZEW służy do ręcznego załączania atrakcji z przycisku sterującego w pomieszczeniu ratownika. Jego krótkie wyzwolenie powoduje załączenie atrakcji na zaprogramowany czas, zaś przytrzymanie powyżej 5 sekund powoduje przejście do trybu RĘCZNEGO STEROWANIA ATRAKCJI. W tym trybie wyłączenie atrakcji następuje natychmiast po zaniku napięcia na zacisku ZEW.

Wciśnięcie klawisza DOWN w trybie oczekiwania powoduje załączenie pompy na 3 sekundy, celem sprawdzenia poprawności jej obrotów. Ma to znaczenie przy pierwszym uruchomieniu pompy i pozwala uniknąć kłopotliwego manipulowania przy styczniku trójfazowym.

W sterowniku należy zaprogramować 2 parametry: czas trwania załączenia pompy oraz czułość przycisku pneumatycznego.


    1. wskaźnik wysokości słupa wody

Wskaźnik wysokości słupa wody dedykowany jest do zabezpieczenia maszynowni basenu przed przekroczeniem maksymalnego poziomu wody w zbiorniku przelewowym. Sytuacja taka mogłaby doprowadzić do zalania cennych urządzeń i unieruchomienia basenu na dłuższy okres czasu.

W tym trybie na ekranie sterownika cyklicznie, co 3 sekundy pojawiają się na zmianę informacje o wysokości słupa wody (rysunek nr 18) i aktualnej objętości jaką zajmuje ona w zbiorniku przelewowym (rysunek nr 19). Sterownik jest w stanie poprawnie zmierzyć wysokość słupa wody do 110cm z dokładnością do 5cm. Ograniczenie to pominięto poprzez wprowadzenie funkcji programowania poziomu odniesienia od którego dokonywany będzie właściwy pomiar, jeżeli zbiornik jest głębszy niż 110cm. Dokładność wynika z rezygnacji z obliczeń zmiennoprzecinkowych przy interpretacji wartości pomiaru ADC.

Rysunek 18 - ekran wskaźnika wysokości słupa wody (1)

Rysunek 19 - ekran wskaźnika wysokości słupa wody (2)

Do wyjścia modułu można podłączyć brzęczyk sygnalizacyjny, elektrozawór przelewowy lub dowolne inne urządzenie, które ma zostać aktywowane po przekroczeniu zadanego poziomu wody w zbiorniku. Wyjście pracuje z histerezą 5cm, która skutecznie eliminuje krótkotrwałe załączenia alektrozaworu wywołane np. powstaniem fali podczas usuwania zanieczyszczeń ze zbiornika. W urządzeniu należy zaprogramować 4 parametry:

W obecnej wersji oprogramowania tryb pomiaru wysokości słupa wody uwzględnia tylko wysokość maksymalną. W planach jest wykonanie sterownika „SPA – Master”, służącego do równoległego z komputerem zarządzania wszystkimi modułami „SPA – 1”. W momencie, kiedy sterownik ten będzie gotowy, oprogramowanie sterownika „SPA – 1” ulegnie modyfikacji: wprowadzony zostanie również pomiar poziomu minimalnego i pośredniego, a ich wyniki sterować będą wyjściami cyfrowymi. Do wyjść tych, za pomocą kabla ze złączem RJ dołączyć można będzie dodatkowe moduły wyjść wysokoprądowych do montażu na szynę DIN.


    1. termometr cyfrowy

Termometr cyfrowy zrealizowany został przy użyciu scalonego czujnika DS18B20 produkcji Dallas. Służy on do regulacji temperatury wody w basenie z dokładnością do 0,1°C, jednakże wskazania termometru prezentowane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (rysunek nr 20). Wprowadzona na stałe histereza 0,5°C została wybrana na podstawie dotychczas wykonanych układów automatyki basenowej. Oprócz sterowania elektrozaworem wymiennika ciepła, moduł ten może także posłużyć do zabezpieczenia instalacji hydraulicznej basenu przed zbyt dużą temperaturą wody (np. z powodu uszkodzenia elektrozaworu).

Rysunek 20 – ekran termometru cyfrowego

W urządzeniu należy zaprogramować 2 parametry:

Poniższy rysunek przedstawia zachowanie układu przy różnych ustawieniach tych parametrów (na rysunku nie uwzględniono histerezy):

Rysunek 21 - sposób sterowania wyjścia OUT w zależności od zdefiniowania temperatur min i max.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.