www.eprace.edu.pl » automatyka-basenowa » Przykład instalacji elektrycznej basenu

Przykład instalacji elektrycznej basenu

Wszystkie występujące na basenie urządzenia elektryczne podłączone są do głównej tablicy sterowniczej (rysunek nr 6). Stanowi ona serce całego basenu. Zawiera w sobie wszelkie urządzenia służące do zasilania, sterowania i zabezpieczenia podłączonych obwodów. Są to: wyłącznik główny tablicy, zabezpieczenie różnicowoprądowe, wyłączniki nadmiarowoprądowe, wyłączniki silnikowe z termicznym zabezpieczeniem przeciążeniowym, styczniki, lampki kontrolne, zabezpieczenie przed zanikiem fazy, sterowniki czujników poziomu itp. W rozdziale tym opiszę zasadę działania takiej tablicy.

Rysunek 6 - główna tablica sterownicza basenu

(Hotel Meduza w Mielnie)

Obowiązujące przepisy prawne wymuszają stosowanie w budynkach urządzeń służących do ochrony przed dotykiem pośrednim. Takim zabezpieczeniem, w każdej z tablic basenowych, jest wyłącznik różnicowoprądowy o znamionowym prądzie różnicowym ΔI wynoszącym 30mA. Jego obecność chroni obsługę basenu oraz ludzi w nim pływających przed skutkami ewentualnego wystąpienia przebicia w którymś z urządzeń. A jest to zagrożenie bardzo realne, zważywszy na wysoką wilgotność i obecność oparów chloru w pomieszczeniach maszynowni. Rysunek nr 7 przedstawia schemat przykładowej instalacji elektrycznej basenu.

Rysunek 72 - schemat instalacji elektrycznej

Ten sam schemat zaprezentowany jest na rysunkach nr 8 – 11 w ujęciu blokowym. Każdy z rysunków przedstawia inną część funkcjonalną tablic. Rysunek nr 8 prezentuje blok zabezpieczeń tablicy do których zaliczyć można3:

Rysunek nr 9 przedstawia część realizującą wszystkie funkcje automatyzacji działania basenu. Urządzenia odpowiedzialne za poprawne działanie wszystkich komponentów to:

Rysunek 8 - schemat blokowy tablicy, zasi-lanie tablicy i kontrola poprawności zasilania zasilania

Rysunek 9 - schemat blokowy tablicy, automatyka


S0 - sonda poziomu odniesienia

S1 - sonda poziomu minimalnego

S2 - sonda poziomu maksymalnego

Wszystkie silniki, zarówno pomp obiegowych, jak i pomp atrakcji, sterowane są przez moduł LOGO!, co przedstawione jest na rysunku nr 10. Pompy obiegowe działać będą pod warunkiem, że urządzenia zabezpieczające nie wykryją zbyt niskiego poziomu wody w zbiorniku przelewowym albo problemu z zasilaniem, natomiast pompy atrakcji pozostaną wyłączone w przypadku problemu z zasilaniem. Wszystkie styczniki pomp sygnalizują swój stan załączenia poprzez pojawienie się czerwonego kwadratu w okienku w prawym dolnym rogu stycznika. Bardzo zalecane jest, aby do włączania i wyłączania zasilania silników używać dedykowanych włączników silnikowych, których styki (w przeciwieństwie do styków wyłączników nadprądowych) przystosowane są do mocnych udarów prądowych w momencie rozruchu.

Do LOGO! dołączone są również styczniki obwodów oświetleniowych (rysunek nr 11). W tej konkretnej realizacji inwestor zażyczył sobie, żeby oświetlenie niecki basenu oraz pompy atrakcji były automatycznie załączane w kilku różnych sekwencjach, np.: lampy nr 1 + atrakcja nr 2, itp. W innych realizacjach lampy były załączane włącznikami umieszczonymi np. w pomieszczeniu ratownika. Ponieważ obudowy lamp są bezpośrednio zanurzone w wodzie, wykorzystano do ich zasilania transformatory wytwarzające na wyjściu bezpieczne napięcie 12V. Obwody lamp rozdzielono tak, aby równomiernie obciążyć każdą fazę.

Rysunek 10 - schemat blokowy tablicy, pompy obiegowe i pompy atrakcji

Rysunek 11 - schemat blokowy tablicy, oświetlenie niecki basen, pozostałe obwody

Na rysunku nr 12 przedstawione jest rozmieszczenie urządzeń w tablicy sterowniczej wykonanej w oparciu o schemat elektryczny z rysunku nr 7. Jest to typowa tablica energetyczna 4x24 pola, wykonana z blachy i posiadająca przeszklone drzwiczki.

Rysunek 12 - rozmieszczenie elementów tablicy z podziałem na poszczególne pasykomentarze

skomentowano: 2014-10-27 12:56:18 przez: Wojtek

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.